Kindcentrumraad (KCR)

 

 

De KCR is een officieel orgaan waarin ouders en leden van het team meedenken, meepraten, adviseren en meebeslissen over zaken die de school aangaan.

De KCR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De leden van de KCR namens de ouders, worden rechtstreeks door de ouders zelf gekozen.

De KCR adviseert en beslist mee over bijvoorbeeld: de klassenindeling, de schoolgids, het overblijven, het jaarplan, de begroting, en voor- en naschoolse opvang. Het gaat dus om zaken die van belang zijn voor u en uw kind(eren). U vindt de verslagen van de KCR vergaderingen ook op deze pagina.

Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht van de KCR brengen, schroom dan niet om één van ons aan te spreken op het schoolplein of op een andere manier contact op te nemen. Onze contactgegevens vindt u hiernaast.

 

 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2006) schrijft voor dat elke school een medezeggenschapsraad (KCR) heeft. De KCR biedt de ouders de mogelijkheid tot meedenken, meepraten en meebeslissen in zaken die de school aangaan. De KCR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden en heeft een reglement, waarin de taken en bevoegdheden staan beschreven. Voor sommige besluiten is er vooraf instemming van de KCR nodig (instemmingsrecht) en voor andere besluiten moet de KCR om advies worden gevraagd (adviesrecht). De verkiezing van nieuwe KCR-leden (namens de ouders) vindt niet eerder dan 8 weken en niet later dan 4 weken vóór de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden plaats.
Omdat de school onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs valt is er, naast de KCR, ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Een afvaardiging van de KCR neemt deel aan de GMR. Tijdens de vergadering van de GMR komen aangelegenheden aan de orde die voor meerdere scholen van belang zijn en waarover een gezamenlijk besluit moet worden genomen.

 

De vergaderingen van de KCR zijn openbaar, de verslagen van de laatste 2 jaar worden gepubliceerd op de website.

Zie hiernaast bij downloads.